V tomto školním roce pracovaly na naší škole pod vedením p.uč. Simony Kyánkové dva dramatické kroužky 2. stupně. Ke stávajícím členům z 8. a 7. ročníku se přidali noví žáci ze 6. ročníku, proto bylo nutné rozdělit je na mladší a starší. V první skupině bylo 10 dětí a v druhé 13 (počty se v průběhu roku ovšem trochu měnily). Obě skupiny se scházely samostatně vždy v pátek odpoledne po vyučování.

Část 1. pololetí bylo nutné věnovat lekcím dramatické průpravy zaměřeným zejména na výslovnost, tempo a rytmus řeči, pohyb a dramatické etudy. Zhruba v polovině listopadu započal nácvik divadelních představení. Mladší pracovali podle nově vytvořeného scénáře původní loutkové hry Jana Kasíka Hotel Beránek aneb Pozor za dveřmi je vlk. Starší skupina oprášila scénář již jednou realizované pohádky A co ten ruksak, králi?, kterou pro televizi napsal Miloš Kratochvíl. Oba scénáře byly samozřejmě upraveny pro potřebný počet herců i technické možnosti. Realizace vyžadovala dobrou znalost textu, vytvoření či zapůjčení kostýmů, nahrání doprovodných zvuků a výrobu potřebných rekvizit a kulis. Scénáře byly napsány velice vtipně, a proto si žáci už během nácviku užili spoustu legrace. Do mluveného slova byla v několika případech zařazena písnička a dokonce i tanec – polonéza, žáci si tak vyzkoušeli nebo rozvinuli i další svoje schopnosti. Od druhé poloviny května začala konečná příprava obou představení na Sokolovně v Lysicích. Tato fáze je vždy dětmi velice očekávaná a vítaná, ale je také naplněna nervozitou a obavami, jak to všechno dopadne. Pro žáky 1. a 2. stupně byla sehrána obě představení ve čtvrtek 13. června a pro rodiče a veřejnost v neděli 16. června 2013. Podle závěrečného potlesku i následných reakcí se divákům naše divadelní představení velmi líbila. V neděli p. Navrátil pořídil DVD nahrávku, kterou budou mít účinkující na památku.

Stejně jako v předcházejících letech se členové kroužku podíleli na kulturních akcích školy nebo obce. Uváděli a vystupovali v programu ke Dni vzniku samostatného Československa a při rozsvěcení Vánočního stromu v Lysicích, mnozí se zapojili do recitačních soutěží buď jako soutěžící,nebo organizátoři a někteří konferovali Školní akademii 2. stupně. Všemi uvedenými aktivitami získávají žáci schopnost kultivovaně vystupovat na veřejnosti a zároveň důstojně reprezentují jméno naší školy.

V příštím školním roce bychom rádi pokračovali v naší společné práci. Ze strany samotných žáků vyšel podnět na účast v nějaké soutěži pro školní divadelní soubory. Zamýšlíme také navštívit některé z brněnských profesionálních divadel. Velkou skupinu budou tvořit absolventi, kteří se budou loučit se základní školou i dramatickým kroužkem, proto bude velmi důležitý výběr vhodného textu. Snad se nám naše představy podaří splnit.