Prozkoumáním organizačních a prostorových možností školy jsme dospěli k závěru, že není možné zrealizovat konzultační hodiny pro žáky 2. stupně. Nabízíme žákům setkávání třídní skupiny s třídním učitelem.

Půjde o dvě až tři setkání týdně a nebude-li třídním učitelem stanoveno jinak, bude setkání trvat od 8:00 do 11:20. O dnech, kdy se třídní skupiny sejdou, rozhoduje třídní učitel. Není v zájmu školy (viz metodika k ochraně zdraví vydaná MŠMT), aby se v jeden den dostavily do školy či jejího okolí, všechny skupiny současně. Upřednostňujeme pobyt žáků venku v okolí školy. Žáci jsou povinni odevzdat do školy všechny zapůjčené učebnice a klíče od skříňky – způsob předání si třídní učitelé s žáky nebo rodiči dohodnou sami.

Podmínkou zařazení do skupiny je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané rodiči v den prvního nástupu žáka do školy.   

Žáci a jejich rodiče byli o režimu a pravidlech informování třídními učiteli.

Čestné prohlášení - formát .pdf