Návod pro rodiče

Hlavní výhody elektronické žákovské knížky:

 • Elektronická žákovská knížka umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat informace o výsledcích vzdělávání a chování Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet.
 • Jednoduše omlouváte Vaše dítě z výuky v souladu se školským zákonem a školním řádem.
 • Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky.
 • Můžete jejím prostřednictvím komunikovat s třídním učitelem i dalšími učiteli, kteří vyučují Vaše dítě.

Zabezpečení aplikace

 • Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři.
 • Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace a nastavena uživatelská práva.
 • Upozorňujeme na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

 Přístup k elektronické žákovské knížce

 • Vstup do systému je na webu školy - menu Pro rodiče - Žákovská knížka.
 • V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktujte zástupce ředitele.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Pravidelně se seznamovat s prospěchem a chováním svého dítěte a dalšími informacemi poskytnutými prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
 • O důvodech nepřítomnosti žáka ve škole informovat třídního učitele do 3 dnů od jejího vzniku jakýmkoliv způsobem (telefonicky, SMS, ústně, e-mailem). Poslat elektronickou omluvenku neprodleně po ukončení absence. Pokud třídní učitel do týdne neobdrží elektronickou omluvenku, označí zameškané hodiny jako neomluvené.