Jak jsme začínali...

V měsíci únoru jsme se sešli poprvé a diskutovali nad základním problémem: Co by měl projekt přinést v prvé řadě dětem a co od něj očekáváme my učitelé. V průběhu března a dubna jsme vymýšleli úkoly. Jejich hlavním kriteriem bylo využití školních znalostí pro plnění úkolů z praxe a plné rozvinutí mezipředmětových vztahů, tedy pro plnění úkolu využít dovedností z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, společenských věd a v neposlední řadě znalost cizího jazyka.

Koncem dubna jsme sestavili konečné znění úkolů a v další fázi přistoupili ke konkrétní organizaci týdne. Třídní učitelé devátých tříd navrhli společně s dětmi vedoucí devíti pracovních skupin. Termín konání byl stanoven na týden od 21. do 25. května 2001. Přes nám známého praktikanta jsme se spojili se studenty Masarykovy university, kteří nám v průběhu prací v terénu pomáhali s dozorem.

Po rozdání zadání a informací o průběhu "Týdne", nastala velmi důležitá fáze příprav, a to rozdělení do pracovních skupin. Vedoucí jednotlivých skupin pečlivě prostudovali zadané úkoly a podle nich si vybírali svoje spolupracovníky. Výsledné rozdělení žáků do skupin nás překvapilo. Maximální počet devíti žáků měla pouze jedna skupina. Žáci různých tříd byli v různých skupinách a jeden pracovní tým byl pouze tříčlený.

Před zahájením projektového týdne jsme provedli nezbytné úpravy v rozvrhu. Žákům devátých tříd byla neomezeně k dispozici pracovna chemie s laboratoří, pracovna matematiky a počítačové učebny pro tvorbu dokumentů. Rodiče jsme informovali o průběhu projektu a získali jejich souhlas se sníženým dohledem nad žáky.

V pondělí se pustili deváťáci do práce. Již v sedm hodin ráno čekali na otevření pracoven. Jejich pracovní úsilí nám vyrazilo dech. Neúnavně hledali podklady a cesty k řešení, diskutovali nad problémy a s elánem vyrazili do terénu plnit zadané úkoly. Jedním z úkolů bylo statistické vyhodnocování dodržování vyhlášky o předepsané rychlosti v uzavřené obci. (Jsme si vědomi, že právě dětem hrozí na silnicích zvýšené nebezpečí.) Řešili rébus se zjištěním průtoku lysického potoka a zajímali se o firmy a služby v Lysicích. Formou ankety zjišťovali zajímavé informace týkající se trávení volného času a dovolených našich spoluobčanů a jejich spokojenost se službami a dopravou v naší obci. Další část jejich činnosti probíhala v chemické laboratoři, kde si ověřovali svoje dovednosti při rozboru vody a dalších praktických úkolech. Ve čtvrtek a v pátek se hlavní část prací přenesla do laboratoří a počítačových učeben ke zpracování protokolů.

Vedoucí skupin bedlivě dbali na pracovní tempo a plnění úkolů jednotlivými členy své skupiny, společně sestavovali a tvořili dokumenty jako výstupy projektu, diskutovali nad závěry pozorování. Ke své práci zdatně využívali vymožeností Internetu jako velmi dostupného zdroje informací. Některé skupiny dokončili svou práci již ve čtvrtek a v pátek přišli do školy coby nezaujatí pozorovatelé nebo rádci.

V pondělí proběhla další, již závěrečná část projektového týdne. V půl dvanácté se sešli vybraní členové jednotlivých skupin s žáky osmých tříd, aby je informovali o průběhu projektového týdne a aby zhodnotili a posoudili projekt z pohledu žáka. Mezi mladšími spolužáky vyvolala změna výuky velký zájem, hlavně záviděli deváťákům volný pohyb po škole, jejich nepravidelný příchod do školní budovy a naprostou volnost v činnostech. Po vystoupení vedoucích skupin si ale uvědomili, že za touto volností se skrývala velká zodpovědnost a že zdánlivá svoboda s sebou nese mnoho starostí. Jestliže chce člověk být úspěšný, musí umět komunikovat s lidmi, umět formulovat své dotazy a prosby, využívat všechny klady dobré týmové práce a být zodpovědný za plnění vlastních úkolů. Žáci zdůrazňovali nutnost stoprocentní spolupráce všech členů skupiny, domluvu a vhodné rozvržení práce v celém týmu.

Na závěr alespoň několik poznámek z hodnocení studentů vysoké školy:

  • Mezi zápory projektového týdne uvedli velkou náročnost na přípravu a organizaci, zmenšený dohled při pracovních činnostech žáků.
  • Ke kladům zařadili zajímavou formu práce, týmové činnosti, možnost nácviku komunikace s lidmi, analyzování problému a hledání vlastní cesty k jeho řešení.