Školní psycholog   Mgr. Hana Niedobová
 Výchovný poradce  Mgr. Lea Máslová
 Metodik prevence  Mgr. Simona Kyánková

Školní poradenské pracoviště je založené na týmové spolupráci jeho členů. Řeší výukové a výchovné problémy žáků, soustřeďuje se zejména na žáky s podpůrnými opatřeními. Přitom se snaží jít hlouběji k příčině problému, nejen zůstat u jeho projevů. Následuje i podpora žáka, např. v podobě pedagogických intervencí speciálních pedagogů, sestavení individuálních vzdělávacích plánů, využití speciálních pomůcek.

ŠPP spolupracuje s třídními učiteli, vedením školy i rodiči. Je zajištěna součinnost, služby jednotlivých členů ŠPP na sebe navazují. Jejich kompetence a náplň práce jsou dány vyhláškou. ŠPP je napojeno i na další organizace - např. školní metodička prevence na preventivní organizace z praxe, které se zabývají problematikou závislostí, kurátory OSPOD. Školní psycholožka a výchovná poradkyně jsou v kontaktu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra) a dalšími odborníky.

Protože ŠPP je dnes téměř již na každé škole v ČR, setkávají se psychologové, výchovní poradci a školní metodici prevence na pravidelných krajských či okresních metodických schůzkách.