Vychovatelky

Pavlína Baláčová Hana Bártová
Ivana Hřebíčková Eva Čumová

Telefon

774 480 148

Provoz

 ráno od 6.45 do 7.45 hodin

 pak od: 9:15 hodin

 hlavní provoz je od 11:20 do 16:00 hodin

Výchovně vzdělávací činnost

Ve škole jsou čtyři oddělení školní družiny a vedou je
Pavlína Baláčová
Ivana Hřebíčková
Hana Bártová
Eva Čumová

Všechna oddělení pracují dle týdenních plánů činností, které obsahují odpočinkovou, rekreační, estetickovýchovnou, pracovnětechnickou, sportovní, přírodovědnou, zdravotní, dopravní, sebeobslužnou činnost a přípravu na vyučování. Využívají při tom třídy ŠD, videosál, tělocvičnu, hřiště, počítačovou učebnu, blízké okolí školy a cvičný byt.

 • Pracovně-technická zájmová činnost: práce s papírem, přírodním materiálem, modelovací hmotou, se sádrou, dřevem, šití, vyšívání a pletení, pečení a příprava pokrmů, využití nejrůznějšího odpadového materiálu-plastové láhve, sáčky apod.
 • Esteticko-výchovná zájmová činnost:
  výtvarná výchova - kresba tužkou, tuší, křídou, pastelkami, voskovkami, koláže, malba vodovými i temperovými barvami na papír, stěny, přírodní materiál, květináče apod.
  hudební výchova - zpěv písní s doprovodem i s reprodukovanou hudbou, tanec, poslech hudebních skladeb a písní
 • Odpočinková činnost: hry a hračky dle vlastní volby dětí, odpočinkové hry na koberci, montáž a demontáž stavebnic, vykreslování, videoprogram, poslech četby apod.
 • Rekreační činnost: vycházky do okolí školy, pobyt na průlezkách a hřišti u školní družiny, řízené rekreační hry, kulečník, stolní kopaná apod.
 • Sportovní činnost: pohybové hry v tělocvičně i venku, míčové hry, cvičení s hudbou apod.
 • Přírodovědná činnost: ochrana přírody - prolíná se všemi ostatními činnostmi, besedy, sběr přírodnin, jeho využití při výtvarné a pracovní činnosti
 • Dopravní a zdravotní činnost: bezpečnost a ochrana zdraví-aktuální besedy a rozhovory
 • Příprava na vyučování: didaktické hry, individuální vypracovávání domácích úkolů, četba dětských knih a časopisů apod.
 • Společensky prospěšná činnost: úklid svého pracovního místa, dodržování pořádku ve všech prostorách, péče o květiny apod.

Jednou za čtrnáct dní rekreační odpoledne při spojených odděleních-společné akce-promítání filmu, cesta za pokladem, diskotéka, hudební a výtvarné soutěže, sportovní utkání apod.

Spolupráce s rodiči - písemnou formou i telefonicky.

Výše příspěvků na školní potřeby ŠD Lysice

Se schválením nového školského zákona přešla na základní školu povinnost, stanovit poplatek za docházku do školní družiny. Výše poplatku byla stanovena podle §14 vyhlášky o zájmovém vzdělávání, a to na základě skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém školním roce. Výše úplaty tedy činí pro letošní školní rok 100 Kč na žáka a měsíc. S podmínkami úplaty a případným prominutím úplaty budete seznámeni prostřednictvím vychovatelek ve školní družině. Úplata bude placena ve dvou splátkách.

Takto získané peníze bude škola v plném rozsahu vracet do činnosti školní družiny a ve prospěch dětí, které do družiny dochází a které využívají veškeré zařízení školní družiny. Úplata je stanovena zákonem i z toho důvodu, že stát na činnost družiny nepřispívá a nebo jen ve velmi malém rozsahu (kromě peněz určených na platy vychovatelek).

Věříme, že se setkáme s pochopením Vás rodičů v této věci, za vstřícnost a ochotu Vám předem děkujeme.

Další informace

Odhlášení dítěte ze školní družiny, ať již na dobu přechodnou, či natrvalo, je potřeba učinit písemně!!!