jméno Mgr. Lea Máslová 
telefon +420 - 516 427 098
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace možno domluvit kdykoli ve škole
schránka důvěry se nachází v prvním patře naproti rozhlasové kabině, je možno do ní kdykoli hodit vzkaz, následuje domluva schůzky a hledání řešení.

 

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

1. Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát).

Vyhlášení přijímacího řízení

Požadavky k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání (resp. konzervatoří) budou vyhlášeny ředitelem střední školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna.

Termíny pro podání přihlášky

a) do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)

b) do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým podtiskem)

Termíny talentové zkoušky

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,

a to v pracovních dnech v termínu:

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

Jednotná přijímací zkouška

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem a do oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

 První řádný termín - čtyřleté obory 

 12. dubna 2022

 První řádný termín - šestileté a osmileté obory

 19. dubna 2022

 Druhý řádný termín - čtyřleté obory

 13. dubna 2022

 Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

 20. dubna 2022

 První náhradní termín  

 10. května 2022

 Druhý náhradní termín

 11. května 2022

 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Upozornění

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce nejpozději 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Školní přijímací zkouška

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.

2. Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

Uchazeč o vzdělávání v oboru bez maturitní zkoušky může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva obory v rámci jedné střední školy. Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna.

U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).

  • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,

b) nekoná se jednotná zkouška,

c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního

vzdělávacího programu,

d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,

e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,

f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení

u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

  • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
  • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky

Více informací naleznete:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.